ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 151        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301391186

รหัสนักเรียน

11888

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวญานิศา พลแสน

Name Lastname

Miss Yanisa Phonsaen

วัน เดือน ปีเกิด

22/04/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0630364125


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100163508

ที่อยู่

224หมู่4บ้านหนองยอง  หนองยอง  ปากคาด  บึงก  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100163508

ที่อยู่

47หมู่4บ้านกนองยอง  หนองยอง  ปากคาด  บึงก  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0821025863


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 16 กม.   ลูกรัง 20 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500704890

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมพาน พลแสน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0610735683


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000094392

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ดอกไม้ พลแสน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0821025863


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500704890

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมพาน พลเเสน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0610735683


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวญานิศา พลแสน

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............