ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 149        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทย์-เตรียมวิศวะ        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301393171

รหัสนักเรียน

11886

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวจันทภา แสงวิชา

Name Lastname

Miss Jantapa Sangwicha

วัน เดือน ปีเกิด

10/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาอีสาน

ภาษาอื่น

ภาษาไทย

น้ำหนัก

114  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

แยกกันอยู่

เบอร์โทรศัพท์

0931055070


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

1

ที่อยู่

18  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

1

ที่อยู่

18  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0931055070


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1820690002221

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย อุกฤษณ์ เจริญสุข

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รถตู้ส่งนักเรียน

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0834719363


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000034474

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวสุทธรรมา แสงวิชา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0934543307


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1820690002221

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอุกฤษณ์ เจริญสุข

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับส่งนักเรียน

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0834719363


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวจันทภา แสงวิชา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............