ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 147        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000162740

รหัสนักเรียน

11884

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี

Name Lastname

Miss Kanyawee khamsri

วัน เดือน ปีเกิด

31/03/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

41  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0651015278


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030367452

ที่อยู่

39/8 บ.นาเจริญ ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030367452

ที่อยู่

39/8 บ.นาเจริญ ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0981239307


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 13 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5340700048977

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธนโชติ คำศรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0928603295


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300101130

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เพ็ญศรี วรรณุทรวง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0981239307


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300101130

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เพ็ญศรี วรรณุทรวง

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกรรม

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0981239307


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............