ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 146        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167172

รหัสนักเรียน

11883

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นายอภิชาต เชื้อเมืองแสน

Name Lastname

Mr Apichat Chueamueangsaen

วัน เดือน ปีเกิด

20/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0649411567


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

75

ที่อยู่

หมู่11   โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

75

ที่อยู่

หมู่11   โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0821230334


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000005493

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

สุชาติ เชื้อเมืเเสน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0821230334


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3320501120418

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จันทรา เชื้อเมืองเเสน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0649411567


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000005493

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

สุชาติ เชื้อเมืองเเสน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0821230334


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายอภิชาต เชื้อเมืองแสน

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............