ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 136        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000171919

รหัสนักเรียน

11875

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงอารี ถนอมใจ

Name Lastname

Miss Aree Thanomjai

วัน เดือน ปีเกิด

16/12/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0966513011


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100060059

ที่อยู่

บ้านเลขที่27 หมู่ที่8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100060059

ที่อยู่

บ้านเลขที่27 หมู่ที่8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ   บิดา มารดา ตา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0968979112


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  25 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง 3 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431090000798

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุรศักดิ์ ถนอมใจ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ช่างสี

รายได้

16000

เบอร์โทรศัพท์

0904114757


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430900023966

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปานทอง สานนท์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5000-10000

เบอร์โทรศัพท์

0968979112


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431090000798

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุรศักดิ์ ถนอมใจ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ช่างสี

รายได้

16000

เบอร์โทรศัพท์

0968979112


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงอารี ถนอมใจ

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............