ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 134        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301393502

รหัสนักเรียน

11873

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นางสาวอรปรียา หารินทะชาติ

Name Lastname

Miss Onpreeya Harintachat

วัน เดือน ปีเกิด

23/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live05175@gmail.com

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0802346313


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

4303037713

ที่อยู่

93 หมู่ 5  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

4303037713

ที่อยู่

93 หมู่ 5  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0841329056


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 15 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300154098

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อลงกต หารินทะชาติ

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

1,000

เบอร์โทรศัพท์

0841329056


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300168536

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ลัดดาวัลย์ หารินทะชาติ

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

1,000

เบอร์โทรศัพท์

0910467001


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300154098

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อลงกต หารินทะชาติ

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

1,000

เบอร์โทรศัพท์

0841329056


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอรปรียา หารินทะชาติ

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............