ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 126        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301400410

รหัสนักเรียน

11865

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงยุพาพร ดีแก้ว

Name Lastname

Miss Yupaporn Deekaew

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

63  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0927527329


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850015475

ที่อยู่

83 หมู่ที่15 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาดืจังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850015475

ที่อยู่

83 หมู่ที่15 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาดืจังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0621153142


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431090009124

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กรานต์ ดีแก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5439900054099

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

คำเพชร สีหะไตร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

แม่บ้าน

รายได้

0

เบอร์โทรศัพท์

0621153142


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431090009124

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กรานต์ ดีแก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

-


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงยุพาพร ดีแก้ว

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............