ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 125        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1119902274177

รหัสนักเรียน

11864

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นางสาวมนัสนันท์ อินทร์แสง

Name Lastname

Miss Manatsanan Insaeng

วัน เดือน ปีเกิด

06/10/2548

จังหวัดที่เกิด

สมุทรปราการ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษากลาง

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0653087562


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38870000303

ที่อยู่

137 หมู่7 บ้านหนองบัวทอง  หอคำ  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38870000303

ที่อยู่

137 หมู่7 บ้านหนองบัวทอง  หอคำ  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0843738736


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง 17 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300207191

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ไพโรจน์ อินทร์แสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0624249874


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3110100743505

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วรรณา อินทร์แสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0843738736


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300207191

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ไพโรจน์ อินทร์แสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0624249874


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวมนัสนันท์ อินทร์แสง

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............