ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 122        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1718800074849

รหัสนักเรียน

11861

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงพลอยลดา มุธาพร

Name Lastname

Miss Ploylada Muthaporn

วัน เดือน ปีเกิด

11/06/2548

จังหวัดที่เกิด

กาญจนบุรี

อีเมล

mphlxylda@gmail.com

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไทย

น้ำหนัก

54  กก.

ส่วนสูง

162  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

06157007585


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

94

ที่อยู่

5  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

94

ที่อยู่

5  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0810488292


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000076084

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายจิตติ มุธาพร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ข้าราชการ

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0810488292


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3710500627591

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสมจิตร จันทร์บุตร

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0962025805


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000076084

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายจิตติ มุธาพร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ข้าราชการ

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0810488292


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงพลอยลดา มุธาพร

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............