ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 115        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167644

รหัสนักเรียน

11853

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นางสาวชนัญชิยา อาดไทยสงค์

Name Lastname

Miss Chananchiya Ardthaisong

วัน เดือน ปีเกิด

29/01/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

chanan.chiya1@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไม่มี

น้ำหนัก

59  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0829633740


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100021207

ที่อยู่

104/3  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100021207

ที่อยู่

104/3  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0652468187


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000063829

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นิกร โนนราชา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,0000

เบอร์โทรศัพท์

0652468187


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000068719

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ฉัตรลดา เคนสิงค์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

13,000

เบอร์โทรศัพท์

0648293871


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3410100127241

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

บัวลัย อาดไทยสงค์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0652468187


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวชนัญชิยา อาดไทยสงค์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............