ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 113        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301400681

รหัสนักเรียน

11851

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/4

ชื่อ สกุล

นายสินชัย ทองเดช

Name Lastname

Mr Sinchai Thongdech

วัน เดือน ปีเกิด

23/11/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

176  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0621280264


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030456153

ที่อยู่

เลขที่255 หมู่ที่5 บ้านหนองหมู  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030456153

ที่อยู่

เลขที่255 หมู่ที่5 บ้านหนองหมู  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0988478200


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 15 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300115904

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นายเสกสรร ทองเดช

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0883356081


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300168480

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นางนคร ทองเดช

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0988478200


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300168480

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นางนคร ทองเดช

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0988478200


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายสินชัย ทองเดช

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............