ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 11        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900552771

รหัสนักเรียน

11744

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นายอนุวัฒน์ มินิล

Name Lastname

Mr Anuwat Minil

วัน เดือน ปีเกิด

15/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live115220@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

67  กก.

ส่วนสูง

180  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0611475738


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

120

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 บ้านดงบังใต้  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

120

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 บ้านดงบังใต้  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0902958725


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  25 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000139701

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายวิมล มินิล

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000002262

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวอุไรวรรณ ประวิเศษ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0902958725


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000002262

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวอุไรวรรณ ประวิเศษ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0902958725


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายอนุวัฒน์ มินิล

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............