ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 101        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165978

รหัสนักเรียน

11839

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวอารยา โทนผุย

Name Lastname

Miss Araya Thonphui

วัน เดือน ปีเกิด

01/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0623952776


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100024087

ที่อยู่

25หมู่5บ้านเจริญสว่าง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100024087

ที่อยู่

25หมู่5บ้านเจริญสว่าง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ยาย ลุง ป้า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0610359077


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  40 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1342100031410

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายถาวร โทนผุย

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานโรงงาน

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

06-1720-7846


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000007194

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางรถ โทนผุย

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานบริ

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

06-1858-6802


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1342100031410

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายถาวร โทนผุย

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานโรงงาน

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0610359077


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอารยา โทนผุย

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............