ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 100        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103300237731

รหัสนักเรียน

11838

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงออมวลี หนูแก้ว

Name Lastname

Miss Aomwalee Nukaew

วัน เดือน ปีเกิด

23/02/2549

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0961369851


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100030401

ที่อยู่

17หมู่8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100030401

ที่อยู่

17หมู่8 บ้านเวินโดน  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0973201851


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

290030000157

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เจียง หนูแก้ว

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0973201851


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000089291

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บุญฉวี โคตรชมพู

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0621037202


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2900300007157

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เจียง หนูแก้ว

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0973201851


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงออมวลี หนูแก้ว

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............